اعضای اصلی هیات مدیره دوره هفتم

اعضای هیات مدیره

رئیس هیات مدیره کانون مهندسین

نائب رئیس کانون مهندسین

خزانه دار کانون مهندسین

عضو هیات مدیره مهندسین

  • محسن سلطانی (معماری)
  • ۰۹۱۲۵۶۳۲۹۱۱

عضو هیات مدیره مهندسین

عضو هیات مدیره مهندسین

عضو هیات مدیره مهندسین