کارگروه های تخصصی کانون مهندسان

کارگروه های تخصصی

_

کارگروه برق

_
 • جناب آقای کیوان تیموری (رئیس کارگروه تخصصی برق)
 • جناب آقای سید علی خیابانی(نائب رئیس کارگروه تخصصی برق)
 • سرکار خانم محبوبه جعفرپور(دبیر کارگروه تخصصی برق)
 • جناب آقای جعفر ابراهیمی(عضو کارگروه تخصصی برق)
 • جناب آقای میثم صدقی(عضو کارگروه تخصصی برق)
 • جناب آقای حسن شیرازی (عضو کارگروه تخصصی برق)
 • جناب آقای اسحاق جوان (عضو کارگروه تخصصی برق)
_

 کارگروه مجری

_
 • جناب آقای حامد بسیجرئیس کارگروه تخصصی مجری
 • جناب آقای مرتضی معینینائب رئیس کارگروه تخصصی مجری
 • جناب آقای صابر سمائیدبیر کارگروه تخصصی مجری
 • جناب آقای فرزان میر جوهری(عضو کارگروه تخصصی مجری)
 • جناب آقای محمد نجیمی(عضو کارگروه تخصصی مجری)
 • سرکار خانم حمیده سمالند(عضو کارگروه تخصصی مجری)
 • جناب آقای عطا موسوی (عضو کارگروه تخصصی مجری)
 • جناب آقای حمید کشاورز(عضو کارگروه تخصصی مجری)
 • جناب آقای سید احمد جزایری(عضو کارگروه تخصصی مجری)
_

 کارگروه تخصصی مکانیک

_
 • جناب آقای وحید سمالندرئیس کارگروه تخصصی مکانیک
 • جناب آقای مجید علیزادهنائب رئیس کارگروه تخصصی مکانیک
 • پریمان مریخ بیاتدبیر کارگروه تخصصی مکانیک
 • جناب آقای نوید دانشگر(عضو کارگروه تخصصی مکانیک)
 • جناب آقای خدایار عزیزی(عضو کارگروه تخصصی مکانیک)
 • جناب آقای حسن مهدوی فر(عضو کارگروه تخصصی مکانیک)
 • جناب آقای داود علیئی(عضو کارگروه تخصصی مکانیک)
 • جناب آقای سعید سمالند (عضو کارگروه تخصصی مکانیک)
 • جناب آقای مصطفی کوچک پور(عضو کارگروه تخصصی مکانیک)
_

 کارگروه تخصصی معماری

_
 • جناب آقای مجتبی صباغ زادهرئیس کارگروه تخصصی معماری
 • جناب آقای صابر تاجیکنائب رئیس کارگروه تخصصی معماری
 • سرکار خانم نگارنصرتیدبیر کارگروه تخصصی معماری
 • سرکار خانم لیلا رسولی(عضو کارگروه تخصصی معماری)
 • سرکار خانم معصومه ارمغانی(عضو کارگروه تخصصی معماری)
 • سرکار خانم محدثه جعفری(عضو کارگروه تخصصی معماری)
 • جناب آقای محمد کولیوند(عضو کارگروه تخصصی معماری)
 • جناب آقای احمد آذریان(عضو کارگروه تخصصی معماری)
 • سرکار خانم سمانه باهوش(عضو کارگروه تخصصی معماری)
_

 کارگروه تخصصی شهرسازی

_
 • جناب آقای کاوه شریفیرئیس کارگروه تخصصی شهرسازی
 • جناب آقای بهنام بشیرینائب رئیس کارگروه تخصصی شهرسازی
 • سرکار خانم نگار رهگذردبیر کارگروه تخصصی شهرسازی
 • سرکار خانم چهره تاجیک(عضو کارگروه تخصصی شهرسازی)
 • خانم اردانی(عضو کارگروه تخصصی شهرسازی)
_

 کارگروه تخصصی نقشه برداری

_
 • جناب آقای شهاب گلزارفررئیس کارگروه تخصصی نقشه برداری
 • جناب آقای بشیر حسنینائب رئیس کارگروه تخصصی نقشه برداری
 • سرکار خانم مهسا کریم خانیدبیر کارگروه تخصصی نقشه برداری
 • جناب آقای سعید طباطبایی(عضو کارگروه تخصصی نقشه برداری)
 • نعمت الله حضرتی(عضو کارگروه تخصصی نقشه برداری)
_

کارگروه نما

_
 • جناب آقای میثم تاجیکرئیس کارگروه تخصصی نما
 • سرکار خانم نسیم انصارینائب رئیس کارگروه تخصصی نما
 • سرکار خانم الهام ذبیحیاندبیر کارگروه تخصصی نما
 • سرکار خانم مهناز دارچینی(عضو کارگروه تخصصی نما)
 • جناب آقای کاوه شریفی(عضو کارگروه تخصصی نما)
 • سرکار خانم پریسا حسینی(عضو کارگروه تخصصی نما)
 • سرکار خانم عرفانه صالحی(عضو کارگروه تخصصی نما)
 • سرکار خانم فریده آصفی(عضو کارگروه تخصصی نما)
 • سرکار خانم منصوره جمشیدی(عضو کارگروه تخصصی نما)
_

 کارگروه سازه

_
 • سرکار خانم مهرنوش نویدرئیس کارگروه تخصصی سازه
 • جناب آقای مهرزاد اسدینائب رئیس کارگروه تخصصی سازه
 • جناب آقای علی سلمانیدبیر کارگروه تخصصی سازه
 • جناب آقای عباس آبتینعضو کارگروه تخصصی سازه
 • جناب آقای علی نانگلیعضو کارگروه تخصصی سازه
 • جناب آقای وحید بختیاریعضو کارگروه تخصصی سازه
 • جناب آقای ابوالفضل افشارعضو کارگروه تخصصی سازه
 • جناب آقای میر جعفر محسنیعضو کارگروه تخصصی سازه
 • جناب آقای حامد خدمتیعضو کارگروه تخصصی سازه