خدمات آموزشی کانون مهندسین شهریار

خدمات آموزشی

برای اولین بار در شهرستان شهریار برگزاری دوره کاریزما (مدیریت ارتباطات)با حضور مهندس یاسر جوادی