بر اساس ابلاغیه شماره ۵۰۶۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

جدول تفکیک تعرفه ها

*میزان درصد سهم هماهنگ کننده به تناسب از سایر رشته ها کسر و به هماهنگ کننده پرداخت می گردد.