اعضای اصلی هیات رئیسه دوره هفتم

اعضای هیئت رئیسه

رئیس هیئت مدیره کانون مهندسین

نائب رئیس کانون مهندسین

خزانه دار کانون مهندسین